Sásdi Általános Iskola06 (72) 575-006

Hírek  ››  HIRDETMÉNY

I. Az iskolai beiratkozás ideje

 

A Klebelsberg Központ döntése értelmében a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozására kijelölt időpontja:

2018. április 12-én (csütörtök) 8.00-18.00 óra között és

2018. április 13-án (péntek) 8.00-16.00 óra között.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 

II. Tanköteles kor

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, (legkésőbb az azt követő évben) tankötelessé válik. A 2018/2019-es tanévben a 2012. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekek válnak tankötelessé.

 

III. Az iskolai felvételről szóló döntés

 

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A felvételi körzetekről jelen hirdetmény V. pontjában, illetve a www.oktatas.hu oldalon található részletes információ.

A tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója - harminc napon belül - tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről - a döntést megalapozó indokolással - az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt). Az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

 

IV. A felvételi, átvételi döntéssel szembeni jogorvoslat

 

Az iskola felvételi, átvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat.

A jogorvoslati eljárásban az intézmény fenntartójának vezetője, az állami fenntartású iskolák esetében az illetékes tankerület igazgatója jár el és harminc napon belül másodfokú döntést hoz. A jogorvoslati eljárásban hozott döntés a közléssel válik jogerőssé.

 

V. Sásdi Általános Iskola beiskolázási körzete

Intézmény neve, címe: Köznevelési alapfeladat Felvételi körzete

Sásdi Általános Iskola (OM: 201311,
7370 Sásd, Szent Imre út 29-31.)

Az Nkt. 4. §-a 1. pontjának c) alpontja
szerinti általános iskolai nevelés-oktatás 

Sásd város, Felsőegerszeg, Meződ,
Palé, Varga és Vázsnok községek
közigazgatási területe
Az Nkt. 4. §-a 1. pontjának d) alpontja
szerinti nemzetiséghez tartozók
általános iskolai nevelése-oktatása
(német nemzetiségi nevelés-oktatás)
Sásd város, Felsőegerszeg, Meződ,
Palé, Varga és Vázsnok községek
közigazgatási területe